سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس لقمان – کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان
بیژن حیدری شیبانی –
محمد عبدالهیان –

چکیده:

در این مقاله تحلیل خزش غیر پایدار یک استوانه مدرج تابعی ۱ ساخته شده از کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات سیلیسیوم کاربید واقع در میدان مغناطیسی یکنواخت تحت فشارداخل و گرادیان دما ارائه شده است. تمامی خواص مکانیکی و حرارتی به جز نسبت پواسون با توجه به توزیع درصد حجمی کاربید سیلیسیوم، بصورت تابع شعاع میباشند. با در نظر گرفتن تقارن سیلندر و با توجه به معادلهی انتقال حرارت در یک بعد توزیع دما بهدست میآید. از حل همزمان روابط تنش- کرنش، کرنش تغییر مکان و تعادل یک معادلهی دیفرانسیل با ضرایب متغیر بر حسب نغییر مکان بهدست میآید، که بخش غیر هموژن آن شامل کرنش- های خزشی میباشد. ابتدا با صرفنظر کردن از کرنشهای خزشی، تنشهای ترمو مکانیکی مغناطیسی الاستیک در زمان صفر محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از معادلات پراندتل-روس و به کار بردن معادلهی ساختاری خزشی پاندی، تحلیل خزش مگنتوترموالاستیک صورت گرفته است. لازم به ذکر است در حل هر دو معادلهی دما و جایجایی، شعاع سیلندر به قسمتهای مساوی تقسیم شده، و مقدار هر خاصیت در هر قسمت ثابت در نظر گرفته شده است. نتایج به صورت توزیع دما، تنشهای شعاعی و محیطی و جابجایی بر حسب شعاع سیلندر رسم شده است.