سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – مهندس مشاور سازه ایران

چکیده:

خطوط انتقال نیرویکی ازشریانهای حیاتی هرکشوری محسوب شده ودرکشورماخرابی وفرو ریزش انتقال نیروکه هرازگاهی دریکی ازخطوط پراهمیت رخ می دهدسبب سازبروزمشکلات عدیده ای برای صنعت برق می گردد. درشرایط اقلیمی نامساعدکه باعث بارگذاری سنگین برروی برج های انتقال نیرومی شود. درپاره ای مواردخرابی های موضعی وگاه پیش رونده دراین برجهابروزمی کند. هرگاه مجموعه این خرابیها منجربه تشکیل یک مکانیسم خرابی گرددخرابی کلی برج رخ خواهد داد. به طورمعمول عدم قطعیت هائی درمشخصات مصالح کیفیت ساخت قطعات ،نحوه نصب واجرای برج وجود داردکه به هنگام بروزخرابی عدم قطعیت موجود درمولفه های بارگذاری نیزبه این مجموعه اضافه می شودبنابراین برای تحلیل خرابی برج ضمن توجه به مکانیسم خرابی تشکیل شده بایستی بطریقی عدم قطعیتهای یادشده راپوشش می دهد.هرگاه مشخصص گرددکه مولفه های بارگذاری درزمان بروزبزرگترازمقادیر مفروز درطرح برج نبوده اند.یافتن دلیل خرابی برج وهمچنین میزان برآوردخطر خرابی دربقیه برجهای خط آسیب دیده ازاهمیت ویژه ای برخوردارخواهدبودروشهای مختلف تحلیل وطراحی که مبنای یقین اندیشانه دارنددرچنین مواردی کارآئی چندانی ندارند.حال آنکه درتئوری قابلیت اعتماسازه هاروشهای متنوعی برای حل چنین مساله وجوددارد.تحلیل احتمالاتی سازه بروش شبیه سازی یکی ازاین روشهاست که دراین مقاله ضمن معرفی نحوه کاربردآن درتحلیل خرابی برج های انتقال نیروارائه خواهدشد