سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه تبریز
حکیمه اسدی – دانشجوی کارشناس ارشد گروه مهندسی آب ، دانشگاه تبریز

چکیده:

تبخیر از مولفه های بسیار مهم در مطالعات کشاورزی ، اقلیمی و مدیریت منابع آب محسوب می شود . از اینرو تحلیل وتوصیف مقادیر آن در مقیاس های زمانی مختلف نظر محققین را به خود جلب نموده است . طیف توانی یا اسپکترومی از جملهروش های مهم جهت بررسی وجود و یا عدم وجود خاصیت مقیاس گذاری (فرکتالی )در داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی میباشد. لذا در این تحقیق سعی شده است مقادیر تبخیر روزانه ایستگاه سینوپتیک تبریز در دوره آماری ( ۱۳۸۸-۱۳۷۹) با طیفتوانی و همچنین روش مرسوم تابع خود همبستگی مورد بررسی قرار گیرد . توان طیفی ۰/۶۴ در روش طیف توانی و وجود چندین نزول ناگهانی در دیاگرام تابع خود همبستگی بیانگر وجود خاصیت مقیاس گذاری زمانی (فرکتال ) برای مقادیر تبخیرروزانه می باشد . لذا این امر مجوز انتقال داده های تبخیر از یک مقیاس زمانی به یک مقیاس زمانی دیگر ر ا با استفاده ازمدل های گسسته سازی زمانی صادر می نماید.