سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایران سلطانی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمد سروش – استادیار- دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله ابتدا با استفاده از شبکه پرسپترون چند لایه ظرایب، یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره را محاسبه می کنیم. برای این کار گاف انرژی (g)E، جرم مؤثر حامل و میدان الکتریکی را به عنوان ورودی شبکه در نظر می گیریم. ضرایب یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره، خروجی شبکه خواهند بود. با الگوریتم آموزشی trainlm شبکه را آموزش می دهیم تا به کمترین خطای آموزش دست یابیم. پس از ارزیابی درستی کارکرد شبکه، ضرایب یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره را نسبت به هر یک از پارامترها به ازای ثابت ماندن دیگر متغیرها اریابی می کنیم.