سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا براتی –
غلامحسین اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد، ایران

چکیده:

استفاده از مدلهای محیطی برای شبیهسازی رویدادهای طبیعی به طور گستردهای مورد قبول است. سیلابها از مهم ترین بلایای طبیعی هستند که با استفاده از مدلهای روندیابی سیلاب قابل پیشبینی هستند. روندیابی سیلاب یکی از مهم ترین موضوعات در طراحی سازههای هیدرولیکی و مسائل مهندسی رودخانه است. یکی از مهم ترین جنبههای مدلهای محیطی بررسی اثرات خطاهای پارامترهای ورودی بر روی نتایج خروجی از طریق تحلیل حساسیت است. در تحقیق حاضر تحلیل حساسیت چند پارامتری روش موج دینامیکی با استفاده از بررسی تغییرات نمایه حساسیت هر پارامتر با دیگر پارامترها انجام شده است. نتایج نشان میدهد که اثرات خطای پارامترهای ورودی بر روی نتایج خروجی در بعضی موقعیتهای خاص نظیر مقادیر کمتر ضریب زبری و یا مقادیر بزرگتر شیب کف برای مشخصات هیدروگراف طراحی، مقادیر بزرگ تر فاکتور شکل هیدروگراف و یا زمان تا اوج برای مشخصات کانال، مقادیر بزرگتر ضریب زبری و یا شیب کف برای گام مکانی و مقادیر کوچکتر ضریب زبری و یا مقادیر بزرگ تر شیب کف برای گام زمانی و پارامتر وزنی، بیشتر است.