سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین محسنی – مهندسین مشاور موننکو ایران
مسعود عبدالحسین پور – مهندسین مشاور موننکو ایران
سیامک حسین خلج – مهندسین مشاور موننکو ایران

چکیده:

یکی از چالشهای اساسی در طراحی خطوطHVDCهمانند خطوطHVAC انتخاب نوع هادی میباشد انتخاب سطح مقطع هادی معمولاً بر اساس حداقل نمودن میزان تلفات کرونا صورت میگیرد تا ضمن بهینه بودن طراحی خط، افزایش راندمان و کاهش هزینه طولانی مدت بهرهبرداری از شبکه را نیز به همراه داشته باشد. وجود پدیده کرونا و تلفات ناشی از آن علاوه بر انتخاب سطح مقطع هادی، بر روی سایر پارامترهای طراحی ازجمله انتخاب تعداد هادی باندل، ارتفاع هادی از سطح زمین و فاصله بین دو قطب نیز تأثیر مستقیم دارد. در این مقاله با تمرکز بر روی مطالعه پدیدهی کرونا در خطوط انتقالHVDC با آرایش دوقطبی و برشمردن عوامل تاثیرگذار بر روی آن ، روش محاسبه تلفات و چگونگیانتخاب هادی مناسب ارائه م یشود. این مطالعات بر اساس تأثیر هر یک از پارامترهای طراحی خط بر میزان تلفات کرونا و همچنین گرادیان ولتاژ شروع کرونا در خطانتقال۵۰۰± کیلوولتHVDCبا استفاده از روش تحلیل حساسیت انجام شده و نتایج اجرای مطالعات مربوطه ارائه شده است