سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن محبی – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشگاه یزد
مرتضی قارونی نیک – عضو هیئت علمی گروه مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

اندازه گیری دقیق زبری پروفیل های درزه همواره یکی از چالش های موجود در مهندسی سنگ بوده است. در نظریه مقاومت برشی بارتون، کلاس های استاندارد زبری، مقادیر زبری پروفیلهای برشی را به صورت مقایسه ای تخمین می زنند. عدماستقلال این روش نسبت به مقیاس اندازه گیری پروفیل های درزه بعلاوه عدم توصیف دقیق کمی مقادیر در این شیوه منجر به ارائه شیوه های کمی و مستقل از مقیاس اندازه گیری زبری بر پایه هندسه فراکتال گردید. روش جدایش مربعی از جملهاین روشها می باشد که در این عرصه تا کنون کاربرد هایی را داشته است و به تحلیل تصاویر پروفیلی درزه می پردازد. علیرغم دقت بالای پیاده سازی این روش بر پروفیل های درزه، وابستگی شدید نتایج به ویژگی های تصاویر ورودی الگوریتم در این روش، منجر به ارائه نتایج فاقد صحت کافی و بعضاً متفاوت در الگوریتم های تدوینی مختلف شده است. در این پژوهش بابررسی پارامتر های تاثیرگذار تصاویر ورودی و ارزیابی صحت نتایج پیاده سازی الگوریتم این روش بر پروفیل های مشخص،ویژگی های استاندارد تصویر ورودی به الگوریتم این تکنیک ارائه شده است