سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش دریایی – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر، ملایر دانشگاه ملایر
مصطفی حق طلب –

چکیده:

امروزه روش های سریع و آسان در ارزیابی کیفیت روسازی کاربرد فراوانی دارند. کنترل تراکم لایه های مختلف روسازی نیز با استفاده از این روش ها امکان پذیراست. برای ارزیابی تراکم خاک، روش های چگالی سنج هسته ای، و نفوذسنج دینامیکی به کار گرفته می شوند. در این تحقیق، با آزمایش بر روی خاکهای مختلفدر محیط آزمایشگاه و کارگاه، مقایسه ای بین وزن مخصوص و رطوبت خاک با نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی صورت گرفت. مقایسه این روش ها نشان می دهدکه، ارتباط معنی داری بین این روش ها برقرار است، و این روابط از یک خاک به خاک دیگر متفاوت است. در این تحقیق، تغییرات نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی بر اثر تغییر پارامتر هایی شامل وزن مخصوص و درصد رطوبت خاک بررسی شده است. به این منظور، با استفاده از سه نوع خاک SP )ماسه بددانه بندی شده(، CL-ML )رس لای دار( و SM )ماسه لای دار(در محیط آزمایشگاه، و یک خاک شنی GC-GP در محیط کارگاه راهسازی روابطی بین نتایج ۳DCP و وزن مخصوص و رطوبت خاک بدست آمد. این کار در آزمایشگاه با استفاده از قراردادن این خاک ها در لایه های ۸ سانتیمتری و انجام آزمایش های نفوذسنج دینامیکی، چگالی سنج هسته ای در چند نقطه از هر لایه انجام شد. سپس روابط بین نتایج DCP و وزن مخصوص خشک و وزن مخصوص کل که از خاکی به خاک دیگر تغییر می کرد، تعیین شد. روابط بین نتایج DCP و درصد رطوبت نیز از خاکی به خاک دیگر تغییر می کرد، به این صورت که در درصد رطوبت های کمتر از درصد رطوبت بهینه با افزایش رطوبت، DCP کاهش پیدا می کرد و در درصد رطوبتهای بزرگتر از درصد رطوبت بهینه با افزایش درصد رطوبت ، DCP افزایش پیدا می کرد