سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ازاده منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محی الدین گوشه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

در دو دهه اخیر بخش مهندسی کشاورزی به تقلید از سیستم های مهندسی به سمت مدل کردن روابط پیچیده و تا حد زیادی ناشناخته رشد و نمو گیاهان زراعی و رابطه آن با آب، خاک و اتمسفر گام برداشته و با هدف شناخت عمیق تر آن را دنبال می کند . از روش های نوین کشاورزی که در امر تحقیق، مدیریت، بهینه کردن بهره وری و شناخت کامل سیستم و تدوین یک استاندارد دقیق برای آن بسیار موثر بوده است بهره گیری از مدل های مختلف می باشد. این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در شهر اهواز انجام گردید . سطوح آبیاری مورد بررسی در این آزمایش شامل ۳ سطح آبیاری می باشدN1= انجام آبیاری با تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبیN2= انجام آبیاری با تامین ۷۵ درصد نیاز آ بی و N3= انجام آبیاری با تامین ۵۰ درصد نیاز آبی . آنالیز حساسیت مدلLEACHNنشان داد که بیشترین مقدار شاخص حساسیت مربوط به وزن مخصوص ظاهری می باشد و تغییرات وزن مخصوص ظاهری تاثیر زیادی بر روی رطوبت خاک دارد و افزایش آن با کاهش مقادیر رطوبت روبرو است