سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا یوسف زاده فردجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
رامتین جولایی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
فرهاد شیرانی بیدابادی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

قیمتهای جهانی ستون فقرات محاسبه ارزشگذاری اجتماعی و تحلیل کارایی در سیستم کشاورزی است این مطالعه به تحلیل قیمت سایه ای جهانی محصول برخرمای استان کرمان و تاثیر آن برسودآوری اجتماعی این محصول در قیمتهای مختلف پرداخته است اطلاعات و آمار مورد نیاز دراین تحقیق از منابع آماری موجود و پرسشگری از باغداران شهرستانهای بم، جیرفت وکهنوج جمع آوری شده است قیمت سایه ای برآورد شده برای قیمت جهانی محصول دراین تحقیق ۶۳/۸/۸۹ دلار برای هر تن برآورد گردید نتایج چنین نشان میدهدکه با توجه بهقیمت سایه ای بدست امده برای قیمت جهانی محصول مورد نظر ۶۳۸/۸۹ دلار برای هر تن تولید خرمای استان کرمان فاقد سودآوری اجتماعی می باشد و تنها ۶۰ درصد افزایش در قیمت جهانی محصولمورد نظر را واجد سودآوری اجتماعی می نماید.