سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید الطافی دادگر – کارشناسی ارشد هیدروژءولوژی
حسین محمدزاده – دکتری هیدروژئولوژی، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی (متآب)،
حمیدرضا ناصری – دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

شناخت کامل سیستم جریان آبهای زیرزمینی یک سفره با استفاده از دا دههای اندک، و در نتیجه وجود عدم قطعیت در مورد برخی پارامترها، امکان پذیر نم یباش د. در این تحقیق رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد، با مساحت حدود ۶۵ کیلومتر مربع، توسط کد ۲۰۰MODFLOW در نرم افزارGMS8.0 شبیه سازی گردیده است. مدل برای یکسال آبی که تنشهای وارده بر آبخوان کمتر و شرایط نسبتا پایدار بر آبخوان حاکم بوده است واسنجی و پس از تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان، حساسیت مدل نسبت به شش پارامتر مهم مورد آنالیز قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که مدلبیشترین حساسیت را به تغییرات نرخ پمپاژ چاههای بهرهبرداری، آب برگشتی از کشاورزی و بارهیدرولیکی در مرزهای مدل دارد و کمترین حساسیت را نسبت به تغذیه از بارندگی و نسبت به هدایت هیدرولیکی و سطح آب در رودخانه حساسیت متوسطی نشان میدهد