سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی دیزجی – دانشجوی دکتری دانشگاه امیرکبیر تهران
محمد اعتضادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر تهران
احمد فهیمی فر – استاد دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون استفاده از تونل های زیرزمینی به منظور حمل و نقل مطمئن به دلیل افزایش جمعیت و از سویی اهمیت رعایت الزامات پدافند غیرعامل در محیط های شهری به منظور تأمین فضای امن به ویژه در زمان بحران، لزوم بررسی و تحلیل تونل ها را در برابر بار انفجار حائز اهمیت می سازد. از منظر الزامات پدافند غیرعامل، ارزیابی رفتار سازه های زیرزمینی شهری در برابر اثرات ناشی از انفجار از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد . در این میان، عوامل مختلفی همچون عمق نفوذ و شدت انفجار، ویژگی های خاک و زمین و شرایط طراحی سازه ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی مؤثر است که می بایست در طراحی آنها مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پس از انجام مدلسازی عددی مسئله فوق توسط نرم افزار المان محدود PLAXIS ، اثر برخی پارامترهای مؤثر بر رفتار تونل مترو در اثر انفجار و خرابی پوشش بتنی تونل، موردبررسی قرارگرفته و روابط میان عمق روباره و شدت انفجار استخراج و ارائه می گردد.