سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف این مطالعه تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق گیاه مرجع ETo ، به تغییر در پارامترهای هواشناسی، در دوایستگاه آبادان و بندرانزلی در دو مقیاس ماهانه و سالانه میباشد. برای این منظور از دادههای ماهانهی پارامترهای هواشناسی در دورهی ۲۰۵-۱۹۶۲ استفاده شد و میزانETo با استفاده از مدل فائو پنمن مانتیث ۵۶ برآورد شد سپس حساسیت ETo به برخی از پارامترهای هواشناسی شامل میانگین درجه حرارت هوا ) Tmean (، فشار بخار واقعی هوا ) ea (، سرعت باد ) WS ( و تابش خالص ) Rn ( در دامنهی % ۵۰  میزان نرمال دراز مدت با گامهای ۲ درصد، در طول دورهی آماری بررسی شد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه، ۵۰ درصد افزایش در میانگین درجه حرارت هوای آبادان و بندرانزلی )با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها( به ترتیب موجب افزایش ETo به میزان ۱۶/۱ و ۱۱/۷۷ درصد میشود. بیشترین و کمترین میزان حساسیت ETo در مقیاس سالانه در ایستگاه آبادان به ترتیب متعلق به میانگین درجه حرارت هوا و فشار بخار واقعی هوا بود . در صورتی که در ایستگاه بندر انزلی، ETo بیشترین و کمترین حساسیترا به ترتیب به فشار بخار واقعی هوا و سرعت باد نشان داد