سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید محمدی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
سیده سمانه میرکاظمی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

یکی از راه های متداول برای بررسی رفتار غیرخطی سازه این است که رفتارغیرخطی المان های ان درنقاطی به نام مفصل متمرکز گردد برحسب موردمیتوان درمکانهای مختلف یک المان مفصل پلاستیک را تعریف نمود ولی درحالت های معمولی تعریف آن دردوسر المان کافی است دراین تحقیق سعی شده است اثرکمیت های مختلف مورد نیاز برای تعریف یک مفصل اثر سختی اولیه سختی ثانویه مقاومت نهایی شکل پذیری و همچنین رفتار مفصل پس ازتجربه مقاومت نهایی بررفتار غیر خطی تاریخچه زمانی سازه مورد بررسی قرارگیرد برای این موضوع دوسازه یک و دو درجه ازادی درنظر گرفته شده و اثرعوامل یاد شده بررفتار آنها تحت پنج زلزله مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. برای انجام تحلیل ها از نرم افزار PERFORM3D استفاده شده است.