سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهفر فرزانه – استادگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدمهدی رنجبرمکلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی صادقی – استادگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
علی قربانی – استاد دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

بذرکارهای بیخاکورزی نقش عمدهای در توسعه و گسترش روش بیخاکورزی دارند. قیمت اکثر بذرکارهای بی-خاکورزی که تا کنون به ایران وارد شده اند بسیار بیشتر از حد توان خرید اکثر کشاورزان است. از این رو توسعهی روش-های طراحی و ساخت بذرکار های بیخاکورزی ارزان قیمت درایران امری ضروری به نظر می رسد. به این منظور در این تحقیق شیار بازکن یک بذرکار ارزان قیمت و سبک(آگرو رهینوAgro Rhino و یک بذرکار گران قیمت و سنگین(آمازون، Amazone NT-250 به وسیلهی نرم افزار کتیاCATIA) طراحی شده و در محیط تحلیل حرکتی نرم افزار آدامز ADAMS) فعال سازی و در پارامترهای میزان جابهجایی، انرژیجنبشی لازم برای این جابهجایی و گشتاور لحظهای وارده به هر شیاربازکن در اثر اعمال سرعتی یکسان، باهم مقایسه شده و مشاهدات میدانی در زمان انجام عملیات کاشت توسط هر بذرکار انجام شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از الگوی به کار رفته در شیار بازکن بذرکار آگرو رهینو نیاز به استفاده از سیستم های آزاد کنندهی ساقهی شیار بازکن را کاهش میدهد. پس شاید بتوان با حذف سامانهی آزاد کنندهساقهی شیار بازکن گامی در جهت ساخت بذرکار های بیخاکورزی ارزان قیمت برداشت.ولی باید در نظر داشت که در اثر برخورداحتمالی شیار بازکن با موانع سخت ، جنس فلز مورد استفاده در شیار بازکن باید دارای استحکام کافی باشد.