سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
حسام الدین یوسفیان – دانشگاه صنعتی تفرش ایران
حسن کابلی – شرکت توزیع برق استان زنجان ایران

چکیده:

تحلیل حرارتی و مغناطیسی در ماشین های الکتریکی ازجمله ترانسفورماتور ها یکی از بحث های اساسی این شاخه از مهندسی برق محسوب م یگردد، بگونهای که روند پیشر فت این بخش از صنعت منوط است به روند رو به رشد این دسته از مطالعات. همانطور که م یدانیم بحث تحلیل مغناطیسی و تحلیل حرارتی از یکدیگر جدا نبوده و با یکدیگر در ارتباط میباشند و تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند . لذا در این مقاله برای بررسی هر چه بهتر و دقیقتر رفتار ترانسفورماتور توزیع (ساخت شرکت ایران ترانسفو) با مشخصات معین، تحلیل حرارتی-مغناطیسی در شرایط مختلف کاری با بهره گیری از نرم افزارMaxwellانجام شد . در بخش اول این مقاله باروابط حاکم بر تحلیل حرارتی- مغناطیسی آشنا م یشویم، دربخش دوم با روش اجزای محدود و کاربرد آن به عنوان روش حل مسئله آشنا و در نهایت مدل ارائه شده با نرم افزار شبیه سازی و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفتند.