سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت
امیر میرزاقیطاقی – کارشناس ارشد مکانیک
محمدرضا طلایی – دانشجوی دکتری مکانیک
بهمن قربانی واقعی – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

وظیفه سیستم کنترل حرارت ماهواره نگهداری دمای تجهیزات در محدوده دمایی مجازشان درشرایط مختلف کارکردی و مداری است بهمنظور پیش بینی دمای تجهیزات درطول ماموریت روشهای عددی و نرم ا فزارهای جانبی گوناگونی وجود دارد دراین مقاله مدلسازی ریاضی هندسی ماهواره با روابط موجود درمراجع انجامشده و با نرم افزار Thermal Desktop تاییدمیگردد ازمدل هندسی مقادیر شار حرارتی محیط یو ضرایب دید تشعشعی در ماهواره بهدست می آید دراین مقاله روش شبیهسازی الکتریکی برای مدل ریاضی حرارتی یک میکروماهواره معرفیمی گردد بطوریکه تجهیزات سازه ماهواره به چندین گره تقسیم شده و هر ترم معادله بالانس حرارتی با المانهای الکتریکی معادل خازن مقاومت و منبع جریان شبیه سازی شده و مقدار الکتریکی حاصله با برنامه HSPICE به سادگی و سرعت حل می گردد.