سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی سمیعی – شرکت مهندسی مشاور مها بقدس
مهدی شکوری راد – شرکت مهندسی مشاور مها بقدس

چکیده:

در این مقاله تحلیل حرارتی سد بت نغلتکی رامین با استفاده از یک مدل ی کبعدی مورد توجه قرار گرفت ه اس ت. هدف ازاین مطالعه، بررسی کفایت فاصله درزهای انقباضی جهت جلوگیری از وقوع تر کهای حجمی است. با توجه به اینکه درمورد زمان شروع بت نریزی اطلاع کافی وجود نداشته است، چهار زمان مختلف به عنوان زمان شروع بت نریزی درنظر گرفته شده است. این چهار زمان منطبق بر اولین روز از چهار فصل سال است. ارتفاع لیفت های بتن غلتکی معادل ۳۰ سانت یمترفرض شده است. میزان حرارتزایی سیمان، با توجه به مقدار نسبتاً کم سیمان در طر حهای بتن غلتکی مستقیماً از نمودارهای آماده ACI استخراج شده است و برای این منظور تأثیر متقابل حرارت بر زمان بلوغ هیدراسیون سیمان لحاظ نشده اس ت. نتایج تحلی لهای فوق در غالب نمودارهای پوش دما، کرنش کششی و فاصله درز مورد نیاز ارائه شد هاند. همچنین تغییرات دما در طی زمان در ارتفاعات مختلف سد ترسیم شده است. جم عبندی نتایج مذکور، نشا ندهنده کفایت فاصله ۲۰ متری میان درزهای انقباض است.