سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد طلوع خیامی – شرکت برق منطقه ای خراسان
حیدرعلی شایانفر – قطب اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگ
احد کاظمی – قطب اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگ
محمد حسینی ابرده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

به منظور بالا بردن ظرفیت، انعطافپذیری و کنترلپذیری شبکه های انتقال میتوان از ادواتFACTSاستفاده نمود. در اکثر ساختار این ادوات معمولا از مبدلهای الکترونیک قدرت بهرهگیری شده است، که علاوه بر اینکه گرانهستند. فرآیند کلیدزنی آنها میتواند باعث ایجاد مشکلات کیفیت توان در شبکه گردد. یکی از ادواتFACTS کنترلکننده شارش توان گردانRPFC) میباشد، که بر مبنای ساختار ترانسفورماتور گردان تغییردهنده فازRPST) تشکیل گردیده است. در این مقاله، بر اساس یک مدلسازی دقیق برای کلیه اجزایRPFCفرمولبندی جدید و جامع برای تحلیلمشخصات حدود عملکرد حالت ماندگارRPFCانجام گرفته است. توانایی این تجهیز در کنترل توان اکتیو و راکتیو یک خط انتقال تحلیل شده و روابطی برای محاسبه محدودیتهای ناحیه کاری آن ارائه گردیده است