سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان
حمیدرضا کارشناس – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان ایران
عباس لطفی – عضو هیئت علمی موسسه هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان آموزش عالی روزبه زن

چکیده:

وDSTATCOM و DVR ازادوات Custom Power هستندکه برای بهبود کیفیت توان در سیستمهای توزیع به کارمی روند. در مواقع کمبود ولتاژ ۱های شدید، تأمین توان اکتیو برای عملکرد این ادوات ضروری و در عین حال پر هزینه است. در شرایط تغذیه محیطهای صنعتی از فیدرهای مجزا ودر صورت استفاده از این ادوات در این فیدرها، این امکان وجود دارد که با متصل کردن این ادوات به هم از طریق لینک dcساختارهایی تحت عنوان Interline Custom Power ایجاد کرد . از جمله این ساختارها می توان به IDVR (متشکل از چند (DVR وIUPQC متشکل از چند DVR و(DSTATCOM اشاره کرد . با استفاده از این ساختارها وبواسطه لینکdc امکان تأمین توان اکتیو مورد نیاز برای عملکرد ادوات واقع در فیدر معیوب از طریق ادوات واقع درفیدرهای سالم بوجود می آید . در این مقاله روابط حالت ماندگار حاکم بر IDVR وIUPQC با در نظر گرفتن استراتژیهای مختلف جبران کمبود ولتاژ بیان شده و سپس شرایط لازم برای فیدرهای سهیم در این ساختار بررسی می گردد. همچنین اثر ضریب توان بار فیدرهای سهیم در این ساختار و نیز اثر نسبت توان نامی بار آنها، در عملکرد حالت ماندگارIDVRوIUPQC مورد ارزیابی قرار می گیرد.