سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب کمال – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد حق پناهی – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد نیکخو – دانشجوی دکترا – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق مروری بر مودهای مختلف خرابی دیسک بینمهرهای در اثر دژنراسیون میباشد که یکی ازعوامل مهم درد ناحیه پایین کمر محسوب میشود. ابتدا ماهیت بیماری دژنراسیون دیسک بینمهرهای تعریف شده و سپس عوامل مکانیکی و غیرمکانیکی ایجاد آن بیان شده است. در این تحقیق با مرور پژوهشهای پیشین، پارامترهای مهم مکانیکی دیسک بینمهرهای که بیشتر تحت تأثیر دژنراسیون تغییر میکنند و نیز مناطق بحرانی دیسک برای شروع خرابیها تحت بارگذاریهای مختلف استاتیکی و دینامیکی برای دیسکهای سالم و دژنره شده دستهبندی شدهاند و تأثیر این دو نوع بارگذاری و دژنراسیون بر خواص مکانیکی دیسک های سالم، دژنره شده در درجات مختلف خفیف، متوسط و شدید بیان شده است.