سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره شیرنژاد – دانشجوی آارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رامین کیامهر – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل جزرومد و مدلسازی تغییرات سطح آب خلیج فارس با استفاده از ۵ سال داده های ماهواره توپکس- پوزایدون و مقایسه آن با داده های تایدگیج پرداخته شده می شود. به روز بودن و توزیع سطحی اطلاعات ارتفاع سنجی ماهوار های و توزیع نقط های داده های تایدگیج ساحلی و ضعف در مدت زمان گردآوری این داده ها، ضرورت بررسی و بهبود مدل های جزرومدی را طلب می آند. استخراج اطلاعات، از فایل باینری ماهواره ها است آه با استفاده از یک برنامه آامپیوتری داده ها را کدگشایی نموده و سپس داد هها را پردازش و ساختاربندی آرده و با استفاده از روش آنالیز طیفی فوریه برای یافتن فرآانس های موجود و همچنین روش آمترین مربعات برای فرآانس های دقی قتر به مدل آامل جزر و مدی دست می یابیم. با توجه به ساختار مداری ماهواره توپکس- پوزایدون برای هر نقطه پای ماهواره در دریا یک سری زمانی تشکیل شده و هما نطور آه گفته شد با استفاده از روش آنالیز فوریه و برآورد کمترین مربعات اثرات جزر و مدی مدلسازی گردیده اند. تعداد این نقاط در خلیج فارس ٢۵١ عدد می باشد. با در نظر گرفتن دو نقطه بر روی گذر ١١٨ ، شرایط لازم به منظور مقایسه نتایج این مدلسازی با نتایج تایدگیج دو ایستگاه واقع در بندر بوشهر و بندر امام حسن فراهم شد. با انتخاب گذر ١١٨ به عنوان نزدیکترین و موثرترین گذر موجود در کنار دو ایستگاه بوشهر و امام حسن و همچنین انتخاب دو نقطه بر روی گذر فوق سعی شده که تمامی مقایسه ها انجام گیرد. همچنین در ٢۵١ نقطه پای حرکت ماهواره توپکس- پوزایدون در خلیج فارس، سطح متوسط آب دریا MSL و مدل جزر و مدی برای ۴ مؤلفه جزرومدی بلندمدت شامل Mf, Mm, Ssa, Sa تعیین و ارائه گردیده است. مقایسه بین نتایج دو روش موفقیت روش ارتفاع سنجی ماهواره ای را تأیید م ینماید.