سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
علی جوادی – دانشجوی دکترا

چکیده:

این مقاله، به معرفی روشهای حفظ انتروپی (Entropy Preserving و حفظ انرژی جنبشیKinetic Energy Preserving و مقایسهی آنها با طرح اتلاف مصنوعی اسکالر پرداخته است. جداسازی معادلات در روشهای KEP وEP به گونهای صورت میگیرد که بقای کلی کمیتهایی مثل انرژی جنبشی کل تایید شود. اگر در جریان شوک اتفاق بیفتد، اپراتورهای شوک به معادلات اضافه شده که مقدار تغییرات انتروپی و یا هر کمیت دیگر که بر اثر شوک رخ داده است، را محاسبه و به معادلات اضافه مینماید. برای این منظور، ابتدا جریان یک بعدی غیرلزج در داخل شیپورهی همگرا -واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. سپس جریان دو بعدی غیرلزج در داخل کانال شامل برآمدگی بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که هر دو روش،KEP و EP با افزایش تعداد نقاط شبکه، حل دقیقتری را ارائه میکنند و برخلاف روشهای پیشین محدودیتی در افزایش تعداد نقاط ندارند.