سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی میربزرگی – استادیار دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
بهروز تفضلی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در کار حاضر جریان فشار – محرک یک الکترولیت درون یک ریزمجرای لوله ای شکل و در حضور لایه دوگانه الکتریکی بصورت تحلیلی بررسی شده است . معادله حاکم بر توزیع پتانسیل الکتریکی در لایه دوگانه الکتریکی معادله پواسون – بولتزمن است و معادلات ناویر – استوکس و پیوستگی برای جریان سیال تراکم ناپذیر نیوتونی در حضور اثرات EDL و در شرایط تعادل الکتر یکی حل می گردد . ولتاژ القائی بوجود آمده در نتیجه تجمع بارهای الکتریکی در انتهای مسیر به یونهای سیال نیرو وارد می کند و از میزان دبی جرمی سیال می کاهد . انتظار میرود با افزایش زتاپتانسیل در دیوار کانال و تقویت لایه دوگانه الکتریکی بر قدرت میدان الکتریکی اف زوده شود . تا زتاپتانسیل حدود ۱۰۰ میلی ولت افزایش زتاپتانسیل ولتاژ القایی را تقویت می کند، اما افزایش بیش از این مقدار کاهش ولتاژ القایی را در پی دارد . این پدیده به افزایش شدید ضریب هدایت الکتریکی بر می گردد که موجب تخلیه بار الکتریکی و کاهش اثرات میدان الکتریکی بر جریان میشود