سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صبورکازران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محمود فغفورمغربی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی محتشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

معادلات سنت-ونانت بطور کلی دارای رفتاری پیچیده بوده و میتوانند از خود شوکهایی نشان دهند، درنتیجه بکارگیری آن ها در اهداف کنترلی مشکل است. خطی سازی این معادلات حول شرایط جریان پایدار با استفاده از روشهایی مانند بسط تیلور و انتقال به حوزه فرکانس بخشی از پیچیدگی هارا حل می کند. توابع انتقال ارتباط دهنده عمق و دبی، مشخصه های سیستم انتقال را در بازه ای از کانال بین دو سازه کنترل جریان، ارزیابی نموده و براساس اندرکنش دو موج نوسانی حاصل از اغتشاشات ناشی از باز و بست دریچه و یا تغییر دبی کار میکنند. استفاده از روش تقریب های چند جمل های تیلور و تولید توابعی ساده تر، کاراتر و انعطاف پذیرتر در مدلسازی و بررسی پاسخ سیستم و مقایسه پاسخ برحسب قطب، تاخیرها و میرایی برای جریان افقی بدون اصطکاک، جریان یکنواخت و غیر یکنواخت بدست آمدهاند، کاربردپذیری این رویکرد را نشان می دهد. علاوه بر آن پاسخهای حوزه زمانی توابع انتقال برای تقریبهای متفاوت برای درک بهتر رفتار جریان بدست آمدند.