سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد بزرگمهر – کارشناس ارشد مکانیک
ابراهیم حاجی دولو – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این مقاله به تحلیل جریان در اجکتور اختلاط دوغاب سیمان دستگاه سیمانکاری ۱RCMصنعت حفاری که از نوع اجکتور مایع-گاز-مایع ۲ می باشد، می پردازد. در ابتدا معادلات حاکم بر اجکتور استخراج شده و سپس به کمک یک کد محاسباتی دستگاه معادلات غیر خطی حاکم بر اجکتور برای شرایط عملیاتی مختلف حل شده است. تأثیر پارامترهای مختلف مانند دبی حجمی سیال ثانویه، سیال اولیه، هندسه اجکتور بر بازده و نسبت فشار خروجی و پدیده قطع جریان ۳ مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین اگر سر نازل از صفحه ورودی گلوگاه بیرون آمده باشد، یک افت جت در اجکتور اتفاق می افتد که در معادلات بازده بررسی شده است. تحلیل جریان اجکتور موجود در دستگاه سیمانکاریRCM نشان م یدهد که بازده اجکتور بسیار پایین بوده، لذا کارآیی لازم برای اختلاط سریع و یکنواخت دوغاب را ندارد. با استفاده از این تحلیل، مشخص شد که با انجام تغییراتی در هندسه اجکتور، تغییر نسبت سطح مقطع گلوگاه به سطح مقطع خروجی دیفیوزر و سطح مقطع خروجی جت اولیه به سطح مقطع گلوگاه و پیش بینی قطع جریان در گلوگاه م یتوان بازده اجکتور را افزایش داد.