سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیلانرژی، دانشگاه بیرجند
امیر شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیلانرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مجید ملک جعفریان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

در سالهای اخیر تحلیل جریان حول دو استوانهی مدور با آرایش پشت سرهم ١ توسعهی زیادی یافته است. در کار حاضر عدد رینولدز ۱۰۰ بر اساس قطر استوانه برای تحلیل جریان آرام و همچنین عددرینولدز ۱/۶۶× ۵ ۱۰ نیز بر اساس قطر استوانه برای تحلیل جریان درهم حول دو استوانهی مدور با آرایش پشت سرهم و فواصل متفاوت در نظر گرفتهشده است. فاصلهی استوانهها ۲ و ۴ برابر قطر استوانه ها برای حالت جریان آرام و ۱/۴۳۵ و ۳/۷ برابر قطر استوانهها برای حالت جریان درهم در نظر گرفتهشده است. مقادیر متوسط ضریب فشار سطحی، ضرایب درگ و لیفت محاسبه گردید و اعتبار نتایج حل عددی با نتایج حل عددی سایر محققین و نیز با نتایج کار آزمایشگاهی مقایسه شدهاست. نتایج نشان میدهد که در جریان آرام، فشار در عقب استوانهی اول برای S=2 بیشتر از حالت S=4 است و این امر کاهش نیروی درگ روی استوانهی اول را برای S=2نشان میدهد. در هر دو حالت جریان آرام و درهم، ضریب درگ روی استوانهی دوم کمتر از ضریب درگ روی استوانهی اول است و این به دلیل جریانهای گردابهای رسیده از استوانهی اول به استوانهی دوم است