سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی گرانمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین محمد ولی سامانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در حالت کلی، جهت تحلیل جریان در محیط های متخلخل از رابطه دارسی و در مجاری باز، از معادلات سنت ونانت استفاده می شود. در این تحقیق محیط متخلخل مشابه یک مجرای باز در نظر گرفته شده و از معادلات سنت ونانت جهت تحلیل آن استفاده شده است. مجرایی که ویژگی های اصلی آن به گونه ای است که شرایط جریان در محیط متخلخل را به خوبی شبیه سازی می کند. مهم ترین ویژگی این معادل سازی، اصطکاک در نظر گرفته شده است. در این پژوهش به دلیل استفاده از رابطه مانینگ جهت محاسبه اصطکاک، ضریب زبری مانینگ عاملی تعیین کننده در معادل سازی خواهد بود. در این راستا ، ابتدا ۱۲۰ نمونه محیط متخلخل مستطیلی شکل همگن تحت شرایط مختلف گرادیان هیدرولیکی و مقادیر متفاوت طول و هدایت هیدرولیکی، در حالت ماندگار، با استفاده از مدل seep/w تحلیل شده است. سپس برای هر نمونه، کانالی معادل در Mike11 مدل و نتایج هر یک بر اساس ضریب زبری مانینگ کالیبره شده است. در ادامه داده های حاصل تحلیل و به صورت رابطه ای جهت محاسبه ضریب زبری مانینگ در کانال معادل، ارائه گشته است. سپس از این رابطه جهت تحلیل جریان در محیط های متخلخل ذوزنقه ای شکل و همچنین غیرهمگن در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد روش ارائه شده در حالت ماندگار از دقت بالا و در حالت غیر ماندگار از دقتی مناسب برخوردار است.