سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اخلاصی – دکتری معماری

چکیده:

محیط مصنوع درمقیاس خردوکلان ساختمان وشهر بررفتار انسان تاثیر می گذارد که متاسفانه درساخت و ساز های معاصر ما کمتر به این مساله توجه شده است عدم توجه به این مساله مشکلات روحی و روانی از قبیل استرس و فشارهای عصبی افسردگی رخوت و بیحالی و ناهنجاریهای رفتاری درمحیط اجتماعی را دامن می زند ضوابط ناظر برساخت و سازهای امروز نیز به دلیل عدم توجه به تشدید این مسائل دامن می زنند چرا که آنها تنها پاسخگوی سطوح پایین نیازهایا نسانی نیازهای فیزیولوژیک و امنیت در سلسله مراتب نیازها هستند و دردرجات بالاتر نیازها مستلزم بازبینی می باشند برمبنای ضرورت و مساله عنوان شده با این فرض که بتوان با درنظر گرفتن شاخصه های کالبدی تاثیر گذار برانسان درتدوین مقررات ساخت و ساز به خلق کالبدهای انسان مدار دست یافت این مقاله به بررسی شاخصهای علوم رفتاری و سلسله مراتب نیازهای انسان براساس هرم مازلو پرداخته است و از منظر این رهیافت به بررسی مقررات و کاستی ان پرداخته شده و درپایان ضمن تاکید برقابلیت هیا مقررات بومی درجهت تحقق این مهم پیشنهاداتی دراین زمینه ارایه گردیده است.