سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم قاسمی – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

درحال حاضرشرایط موجود بیانگرعدم تعادل فضایی درسطح شهرستان مشهد است زیراجمعیت نواحی کم توان شهرستان به سودنواحی پرتوان مادرشهر مشهد بصورت مهاجر تخلیه می شود از این رو مطالعه ح اضر به بررسی جایگاه شهرهای کوچک شهرستان درکاهش مهاجرت روستائیان به مادرشهر می پردازد روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار تحقیق ۳۸۰ پرسشنامه خانوار در۴۵ روستای نمونه است جهت تحلیل داده های تحقیق با توجه به نوع متغیر از همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد کدرحال حاضر ارتباط ارگانیکی بین مادرشهر مشهد و شهرهای کوچک آن و به تبع آن نواحی روستایی شهرستان با شهرهای کوچک آن وجود نداشته و نواحی روستایی جهت رفع نیازهای خود مستقیما با مادرشهر مشهد درارتباطند لذا تقویت شهرهای کوچک شهرستان به واسطه ارتباط تنگاتنگ و بلافصلی که با نقاط روستایی پیرامون خود دارند تا حدودی میتواند به ایجاد تعادل فضایی درسطح شهرستان کمک نماید.