سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار(هیات علمی)، تیدیل انرژی
سید مهدی منصف راد – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

این مقاله یک تحلیل جامع اگزرژی از اجزاء و کل سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی با استفاده از منابع دما پایین ارائه می دهد. فرمولهای تحلیلی برای شاخصهای اتلاف اگزرژی، بازدهی اگزرژی، نسبت اتلاف اگزرژی، ضریب اتلاف اگزرژی و درجه کمال ترمودینامیکی با هدف گرمایش در شرایط آب و هوایی رامسر ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که برای تحلیل کامل اگزرژی یک پمپ حرارتی باید تمامی این شاخصها با هم مورد توجه قرار گیرند. افزایش کارآیی کلی پمپ حرارتی زمین گرمایی منوط به بهبود در اجزاء آن است. بیشترین اتلاف اگزرژی، ضریب اتلاف اگزرژی و نسبت اتلاف اگزرژی متعلق به کمپرسور می باشد، درحالیکه کمترین بازدهی اگزرژی و درجه کمال ترمودینامیکی نیز متعلق به آن است. بنابراین مهمترین جزء برای بهبود در جهت افزایش کارآیی کلی پمپ حرارتی، کمپرسور می باشد. پس از کمپرسور نیز اواپراتور دومین کاندیدای بهبود در جهت افزایش کارآیی کلی سیستم است.