سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی گنجی دوست – شرکت مهندسی سپاسد، تهران
حسین اکبری – شرکت مهندسی سپاسد، تهران

چکیده:

برای بررسی رفتار سد در مراحل مختلف، از ابزارهای انداز هگیری تعبیه شده در بدنه و ساختگاه سد استفاده م یشود. یکی از مهمترین مراحل رفتارنگاری، مرحله پایان ساخت و یا قبل از اولین آبگیری سد است. کنترل سرعت و کیفیت عملیات اجرایی سد، پایش تغییرات فشار منفذی، کنترل جاب هجای یهای قائم ( نشست) و افقی سد، ارزیابی پایداری بدنه، تکی هگا هها و پی سد، بررسی میزان نشت آب از بدنه و پی با استفاده از تحلیل نتایج ابزار دقیق در دوران ساخت و قبل از آبگیری صورت م یگیرد. فرآیند تغییر شکل خاکریز و پی سدهای خاکی از زمان ساخت آن آغاز شده و تا سا لها و حتی ده هها بعد از ساخت سد ادامه م ییابد. در این مقاله با استفاده از داد ههای ثبت شده توسط ابزارهای دقیق نصب شده در بدنه سد گتوند علیا، به پردازش و نهای قائم بدنه سد گتوند علیا از Ĥ تحلیل رفتار تغییر شکل قائم ( نشست) بدنه پرداخته شده است. برای انداز هگیری تغییر مک صفحات نشس تسنج مغناطیسی استفاده شده است. این صفحات نشس تسنج به همراه لول ههای انحرا فسنج در ترا زهای مورد نظر و در مقاطع مختلف بدنه سد همزمان با عملیات خاکریزی نصب و قرائت شد هاند.