سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا جاویدفخر – Aix-Marseille Univ, CEREGE, UMR 6635, 13545 Aix en Provence cedex 4, France
اولیویه بلیه – CNRS, CEREGE, UMR 6635, 13545 Aix en Provence cedex 4, France
اسماعیل شبانیان – IRD, CEREGE, UMR 161, 13545 Aix en Provence cedex 4, France
سیران احمدیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

البرز، ناحیه ای با دگرریختی فعال در پهنه برخورد عربی-اوراسیا می باشد. گسلهای شاهرود و طزره، دو گسل راستا لغز چپگرد واقع در البرز خاوری هستند که به سیستم گسلی شاهرود تعلق دارند. تغییرات تکتونیکی سطح زمین از قبیل پادگانه های گسلی و آبراهه ها و کانالهای خمش یافته در امتداد گسلهای نامبرده شواهدی از عملکرد فعال این گسلها هستند. بررسی های دقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای همراه با مطالعات میدانی امکان اندازه گیری جدایش افقی در راستای گسل شاهرود را فراهم ساخت. جابجایی های افقی در راستای گسل شاهرود به اندازه های گوناگون در بخشهای کواترنری جوان و همچنین سنگهای ژوراسیک قدیمی گزارش شده است. بر اساس اندازه گیریهای گسترده و بررسی های کینماتیک در سرتا سر منطقه، رژیم تکتونیکی ترافشارشی امروزی ،(modern) تنش اصلی بیشینه (σ۱ ) با راستای شمال خاوری- جنوب باختری دارد که در کل منطقه به صورت هموژن عمل میکند.