سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین آرامش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکن
حامد خسروی بیزائم – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

چکیده:

دراین مطالعه تولید آنتروپی برای جریان سیال درون لوله با شارحرارتی ثابت روی دیوار بصورت عددی بررسی شدها ست جریان درون لوله آرام درحال توسعه و سیال بصورت تراکم ناپذیر با خواص ثابت درنظر گرفته شده است معادلات حاکم برجریان شامل پیوستگی مونتوم و انرزی بروش حجم محدود با نرم افزار فلوئنت ۶٫۳ حل شده است از نتایج حل برا یمحاسبه میزان تولید آنتروپی دریک کدکامپیوتری نوشته شده استفاده گردید پروفیل شعاعی دما و تولید انتروپی برای سه سیال روغن موتور آب و فرئون در شرایط یکسان به ازای موقعیت های محوری مختلف بررسی شده است نتایج نشان میدهد فرئون به دلیل ظرفیت گرمایی کمتر بیشترین میزان افزایش دما و تولید انتروپی را دارد همچنین با کاهش قطرلوله برای یک سیال معین نرخ تولید انتروپی محلی درجهت شعاعی افزایش می یابد.