سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قاسمی نژاد – کارشناس ارشد راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل وپایانه های خراسان شمال

چکیده:

تصادفات ترافیکی سالانه تعداد افراد زیادی را به کام مرگ میکشاند و به عنوان یازدهمین عامل مرگ و میر محسوب میشود. متأسفانه در کشور این عامل در جایگاه دوم قرار داشته است. از این میان تلفات ناشی از تصادفات برون-شهری بسیار زیاد بوده است. اکث  ریت آمار ذکر شده در منابع و مراجع داخلی و خارجی مربوط به کل کشور بوده است. در تحقیق کنونی به جهت شناسایی پارامترهای مهم و به صورت ریز نمود، عوامل تأثیرگذار بر فوت در استانخراسان شمالی به صورت منفرد مورد بررسی قرار گرفته است. در هر تحقیق آماری تحلیل آماری دادهها مهم ترین گام و حتی گامی در جهت تصمیمسازی و تصمیمگیری محسوب میگردد. با بررسی دادههای استخراج شده از فرم کام ۱۱۴ که توسط پزشکی قانونی استان و صرفاً برای تصادفات منجر به فوت در سالهای ۱۳۸۹ و پنج ماهی نخست سال۱۳۹۰ ارائه شده است، مشخص گردید؛ سن ۲۱ تا ۲۹ سال، جنس  یت مذکر، برخوردار نبودن از سواد، ضربه به سر و نیز دارا بودن شغل آزاد افراد وفات یافته نسبت به سایر عوامل دخیل در هم گروهیهای مورد بررسی برای هر پارامتر سهم بیشتری در استان خراسان شمالی به خود اختصاص دادهاند