سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف زین العابدین – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشته جغرافیای سیاسی
زهرا شیرزاد – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در شناخت توانمندیهای ژئوپولیتیک جزیره قشم میتوان این سئوال را مطرح کرد که جزیره قشم از چه توانمندیهای بالقوه و بالفعل ژئوپولیتیک برخوردار است و این جزیره در مقیاس ملی، منطقهای و جهانی چه نقشی میتواند در استراتژی ملی ایران ایفا کند؟ به نظر میرسد جزیره قشم با توجه به موقعیتی که در خلیجفارس دارد میتواند در توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و همچنین در تحقق پیمانهای منطقهای میان ایران و کشورهای خلیجفارس و اتحادیه عرب و حوزههای ژئوپولیتیک دیگر نقش مهمی ایفا کند. از طرف دیگر، با توجه به واقعشدن جزیره قشم در حوزه خلیجفارس که در عصر ژئواکونومی به یکی از مناطق حساس و منحصربه فرد تبدیل شده است این جزیره میتواند در مقیاس جهانی نیز نقشآفرینی کند. هدف از ارایه مقاله حاضرتحلیل و توصیف توانمندیهای ژئوپولیتیک جزیره قشم و چشمانداز آن در استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در این راستا، سعی شده است با استفاده از مدل SOWT به فرصتها، چالشها و تهدیداتی که در این جزیره میتواند در ارزیابی قدرت ملی ایران داشته باشد پرداخته شود.