سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید خلیجی – دانشگاه صنعتی مالک اشتردانشکده مکانیک و هوافضا شاهین شهر
شهرام یوسفی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید جوادی – سازمان صنایع دریایی گروه شناورهای اثرسطحی
کامبیز بخشنده – سازمان صنایع دریایی گروه شناورهای اثرسطحی

چکیده:

رفتارترموالاستیک کامپوزیت شیشه اپوکسی هنگامی که تحت بار حرارتی قرار میگیرد در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته استدراین تحقیق به بسط یکمدل تئوری برای تشریح پاسخ ترموالاستیک پوسته ی کامپوزیتی تحت اثربارگذاری حرارتی پرداخته شده است معادله میدان دمای گذرا وتنشهای حرارتی بین لایه ای پوسته ی کامپوزیتی به ترتیب با حل معادله انتقال حرارت و روش آنالیز اغتشاشی مرتبه صفر معادلاتتعادل حاصل شده است نتایج حل تحلیلی برای یک پوسته ی کامپوزیتی چهارلایه با استفاده از نرم افزار مطلب استخراج شده است نتایج حاکی از آن است که تنش عمودی بین لایه ای نزدیک لبه آزاد از مقدار آن درنواحی داخلی بسیار بزرگتر است تنشهای حرارتی سه بعدی گذرای بین لایه ای درمحدوده ی الاستیک دراثر تغییر ناگهانی در شرایط مرزی دمایی مورد مطالعه قرارگرفته است.