سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشکده مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – دانشجوی کارشناسی ارش
محمد شیشه ساز –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تحلیل تنش ناشی از توزیع فشار بر روی پرهی توربین بادی به طول ده متر میباشد. جنس پره از چوب بالسا در نظرگرفته شده و ایرفویل مقطع آن NACA 4415 انتخاب شده است. جهت استخراج توزیع فشار، ابتدا پره درنرمافزار ۱۳ Ansys مدل شده است. با توجه به معایب مدل خطی، مدل غیر خطی پره در نظرگرفته شده است. در مدل خطی وتر ایرفویل سطح مقطع پره و همچنین زاویه آن نسبت به صفحهی چرخش، در راستای طول پره به صورت خطی تغییر میکند. سپس توزیع فشار در طول پره استخراج شده و پس از آن تنشهای وارده بر پره با توجه به توزیع فشار وارد بر آن بدست آمده است. جهت بررسی صحت نتایج توزیع فشار برنامهای تحلیلی با زبان متلب نوشته شده است. این برنامه توزیع فشار به ازای ایرفویل استاندارد را محاسبه مینماید. نتایج نرمافزار Ansys 13 برای همان ایرفویل تطبیق مناسبی با نتایج برنامهی متلب دارد، لذا میتوان به صحت نتایج توزیع فشار بدست آمده برروی پره و نیز تنش ناشی از آن اعتماد نمود.