سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه علیزاده صوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا شهیدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
رمضان رمضانی اومالی – دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
عزیزالله طاهری – دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور تحلیل تنش دیرینه در بازه زمانی نورین تا باژوسین زیرین و همزمان با رسوبگذاری گروه شمشک در دره بلده واقع در زون ساختاری البرز مرکزی، تعداد ۳۱۵ سطح گسله به همراه خش لغزهای آن در قالب ۲۹ ایستگاه برداشت گردید. همچنین در ۲۴ ایستگاه بواسطه وجود گسل های نرمال همزمان با رسوبگذاری مناسب برای تعیین سوی تنش دیرین انتخاب گردید. برای تحلیل تنش مسبب این گسل ها از روش وارون سازی جدید (New Direct Inversion Method, INVD) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل گسلی این ایستگاه ها و حضور غالب گسل های نرمال همزمان با رسوبگذاری گروه شمشک، مشخص شد که در زمان نورین تا باژوسین زیرین، رژیم زمین ساختی کششی در منطقه حاکم بوده که همین امر سبب افزایش ستبرای این گروه چینه شناسی گردیده است. با توجه به جهت گیری σ۳ بدست آمده از تحلیل گسل های نرمال فعال در زمان رسوبگذاری گروه شمشک، سوی کشش در راستاهای (۰۶۰ درجه) ENE و (۰۲۴درجه) NNE غالب بوده است. هم چنین یک جهت کشش فرعی در راستای (۳۱۲ درجه) WNW نیز مشاهده شده است که بیانگر وجود حوضه های برشی- کششی در منطقه می باشد.