سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد اکبری – دکترای پزشکی، کارشناس ارشد بیومکانیک و دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، د
علی پاشایی – کارشناس ارشد بیومکانیک و دانشجوی دکترای بیومکانیک، دانشکده مهندسی پ
ناصر فتورائی – نویسنده عهده دار مکاتبات، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صن

چکیده:

مفصل زانو که یکی از مهمترین مفاصل بدن می باشد شایعترین بخش بیماریهای مفصلی را به خود اختصاص داده است .یکی از مهمترین علل این بیماریها مشکلات ایجاد شده در امتداد اعضای مفصلی است . در این حالت ها میزان و ت وزیعنیرو درسطوح مفصلی تغییر می کند . این تغییرات باعث خوردگی غضروف و ایجاد درد مفصلی و تخریب مفصل می شود .در این تحقیق وضعیت هایپراکستانسیون زانو مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات تنش به روش عددی محاسبه شدهاست. در اینجا غضروف و منیسک به صورت مواد ایزوترپیک الاستیک خطی در نظرگرفته شده اند . با توجه به نتایجبدست آمده در این حالت مکان حداکثر تنش به سمت قدام جابجا می شود و میزان آن افزایش می یابد که با نتایجمطالعات تجربی و حل تحلیلی مسأله تأیید می شود . با دانستن نحوه تغییر تنش در سطوح مفصلی می توان نحوه بروزمشکل را پیشگویی کرد و حتی الامکان از آن جلوگیری کرد.