سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نعمت اله اکبری – عضوهیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
لیلا رفیعی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
مائده نجارزادگان – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

توسعه شهری و جنبه های مختلف آن شهری شدن و تمرکز شهری از فاکتورهای زیادی مانند تغییرات فناوری درآمد و خط مشی دولت تاثیر میپذیرد تمرکز شهری نشان میدهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ متمرکز می شوند سرمایه گذاری دولت دربخش حمل ونقل فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل اثرات آشکاری برالگوی توسعه شهری و رشد اقتصادی شهر دارد دراین مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل برسطح نخست شهری با بکارگیری مدل هندرسن دردوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۴۷ پرداخته شده است سرمایه گذاری دولت به دلیل تاثیر گذاری با وقفه برسیستم اقتصاد شهری با یک دوره وقفه لحاظ شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که مخارج دولت دربخش حمل و نقل درطی دوره مورد بررسی تاثیر منفی و معنی داری بر نخست شهری دارد بطوریکه افزایش سرمایه گذاری دربخش حمل و نقل موجب کاهش نخست شهری و همچنین کاهش اثرات منفی تمرکز بیش از حد درایران شده است تاثیر سرمایه گذاری دولت دربخش حمل و نقل شهری تاثیر مثبت و معنی داری بررشد تولید ناخالص و اشتغال دارد.