سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر بازدار – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
رضا برادران کاظم زاده – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغییرات مشخصه های کلیدی محصول در فرآیندهای تولیدی چندمرحله ای یکی از مهمترین چالش های مطالعات مربوط به توسعه و بهبود کیفیت می باشد که متدلوژی زنجیره تغییرات به مدلسازی تغییرات مشخصه های محصولی و انتشار آن ها میپردازد. در این مقاله به معرفی یک تابع تمایز برای زنجیره تغییرات پرداخته می شود که بطور معنی داری به تفکیک منابع تغییرات مشخصه های کلیدی کیفیت محصول در فرآیندهای تولیدی چندمرحله ای می پردازد. به همین دلیل، ابتدا می بایست وجود تغییرات ابعادی در هر ایستگاه آزمون شود. روش پیشنهادی بر پایه وجود فرض توزیع نرمال برای تغییرات مربوط به مشخصه هایکلیدی محصول و همچنین، مشخصه های کلیدی فرآیند بنا نهاده شده است. در انتها، در قالب یک مطالعه موردی، کارایی و کاربرد روش پیشنهاد شده برای داده های بدست آمده از فرآیند تولید شاتون خودروی پراید نشان داده شده است