سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نجات صادقی – دانشجوی ارشد
سعادت کامگار – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله متغیرهای کارکردی موتور بر انتقال حرارت نظیر: سرعت موتور، بار و فشار متوسط موثر ترمزی و نسبت تراکم مورد مطالعه قرار گرفت. با افزایش سرعت موتور،ماکزیمم سرعت جریان گازها در نسبت تراکم ۲۰ دربار کامل بیشتر بوده است. با افزایش بار موتور، جریان جرمی کل دارای تغییر اندکی بود و لذا آزمایشات نشان داد ضریب انتقال حرارت جابجایی در داخل موتور مستقل از بار موتور بود. افزایش نسبت تراکم، انتقال حرارت بهسیال خنک کننده را به میزان بسیار اندکی تغییر داد و گازهای خروجی خنک تر بودند. در مجموع با افزایش نسبت تراکم و کار کردن موتور در بار کامل مصرف سوخت ویژه کاهش یافت . مصرف سوخت ویژه ترمزی با تلفاتحرارتی کل دارای همبستگی از نوع درجه ۲ بود که نشان داد دارای نقطه بهینه ای در کاهش مصرف سوخت ویژه بر اساس تلفات حرارتی کل است