سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه میرزایی – دانشیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی

چکیده:

انجام مطالعات حرارتی برای ساز ههای بتنی حجیم الزامی است تا آثارتنش ایجاد شده با تغییرات دما در بتن تعیین وتمهیدات لازم به منظور جلوگیری از ترک خوردگ یهای حرارتی صورت پذیرد. از آنجا که توجه اصلی در طرح و اجرای ساز ههای بتنحجیم از نوع خودمتراکم، یکپارچه بودن وترک نخوردن آنها است، تلاش بر آن است که کنترل حرارت از طریق انتخاب مصالح و طرح اختلاط مناسب، شرایط عمل آوری و ملاحظات اجرایی صورت پذیرد تا احتمال ترک خوردگی به حداقل برسد. در اینمقاله سعی شده ابتدا با توضیح مختصری درباره عوامل موثر بر ترک ناشی از حرارت هیدراتاسیون پرداخته وسپس با توجه بهروابط موجود آیین نامه برنامه کامپیوتری نوشته و با مثا لهای متفاوت به تحلیل تر کهای حرارتی پرداخته شده است. با توجه به نتایج عددی به دست آمده ازمثا لهای متفاوت برنامه، در یک رطوبت نسبی ثابت و نسبت حجم به سطح ثابت با تیپ سیمانمشخص، با افزایش سن بتن تا زمانی که خزش مدنظر نباشد ( ۳روزاول بعد از بتن ریزی) ، تنش حرارتی افزایش م ییابد درحالی که بعد از این مدت تنش حرارتی کاهش م ییابد، این در حالیست که، دما در هر صورت افزایش م ییابد.