سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – عضو هیئت علمی بخشمهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیررضا گل بخشی – مدرسگروه معماریدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

در این مطالعه یکروش محاسباتی ساده که از سیستم جرم متمرکز جهت انجام تحلیل تقریبی ارتعاش آزاد سیستم قاب محیطی بهره برده است،پیشنهاد میگردد. سازه ساختمان در هر طبقه به صورتگسسته در نظر گرفته شده است و جرم سقفها به صورت یکسری جرم متمرکز در ترازسقفها قرار گرفته است. هر جرم دارای سه درجه آزادی میباشد. با استفاده از حل مسئله مقادیر ویژه ماتریسی، فرکانسهای طبیعی سازه بدست میآید. یکساختمان ۵۵ طبقه بلند مرتبه جهت بدست آوردن پاسخ دینامیکی آن تحلیل گردید. سپس نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی با نتایج حاصل از تحلیل ارتعاش آزاد برنامه ۲۰۰۰SAP مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که اختلاف بین روش پیشنهادی و برنامه SAP2000 کم میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی را میتوان به عنوان یکروشساده و موثر که دارای دقتقابل قبولی می باشد را در مراحل اولیه طراحی مورد استفاده قرار داد