سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد
ستار صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد
محمود ریگی گوهر کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش اقتصاد

چکیده:

در این پژوهش با مروری مختصر بر عوامل مؤثر بر تقاضای برق و روند مصرف آن در بخش صنعت (با تأکید بر استان فارس) به برآورد تابع مصرف برق به روش OLS پرداخته شده است و برای این منظور از نرم افزارهای Eviews و Minitab استفاده گردیده است. همچنین برای اطمینان از روش برآورد مدل و تأیید فروض روش حداقل مربعات معمولی آزمون های لازم انجام شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که قیمت برق در این بخش اثر معناداری روی مصرف برق نداشته است و دلیل این موضوع آن است که علی رغم فزایش اسمی قیمت برق، قیمت واقعی آن در حال کاهش بوده و از این رو انگیزه ای برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری مصرف در نتیجه ی افزایش قیمت اسمی برای مشترکان وجود نداشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که تعداد مشترکین بخش صنعت و ارزش افزوده صنعت اثر مثبت و معناداری در مصرف برق داشته اند.