سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس قائمی بافقی – آزمایشگاه امنیت داده ها، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – آزمایشگاه امنیت داده ها، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله میزان مقاومت الگوریتمرمز کهکشان که یک الگوریتم رمز قطعه ای ۲۵۶ بیتی و ۳۲ دوری می باشد، درمقابل تحلیل تفاضلی مورد بررسی قرار گرفته است.بهترین مشخصه ۷ دوری که در اینمقاله برای این رمز بدست امده دارای احتمال ۲ به توان -۲۱۸ می باشد و بر اساس آن حمله ای بر روی کهکشان ۸ دوری با پیچیدگی ۲ به توان ۲۱۱ ارائه شده است که کمتر از بررسی کل فضای کلید میباشدو نشان دهندهقابل شکست بودنرمز ۸ دوری در مقابل تحلیل تفاضلی است. اما بهترین مشخصه ۸ دوری که در این مقاله برای این رمز بدست امده دارای احتمال۲ به توان -۲۸۸ می باشد و بیانگر آن است که پیچیدگی حمله مبتنی بر آن روی رمز ۹ دوری الگوریتم رمز کهکشان از بررسی کل فضای کلید بیشتر می باشد و نشان دهنده غیر قابل شکست بودن رمز کهکشان با حداقل ۹ دور در مقابل تحلیل تفاضلی است.