سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول محرمی – استاد یار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان
سینا میرزاجانی – دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان
سعید کوپایی – دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان ۲

چکیده:

بررسی و پی شبینی تن شها و تغییر شک لهای ناشی از جوشکاری به منظور ارائه راهکار جهت کاهش و کنترل این تن شها وتغییر شک لها به خصوص در ساز ههای دقیق قبل از اجرای تعمیر ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش اجزای محدودتعمیر یک قطعه بزرگ نیروگاهی با استفاده از فرآیند جوشکاری با هدف مدیریت تن شهای پسماند شبیه سازی شده است. قطعه مورد نظر دارای دقت بالایی در تختی سطح نزدیک به محل جوش تعمیری بوده و به این دلیل اثر برخی پارمت رهای موثربر توزیع و بزرگی تن شهای پسماند و تغییر شک لهای آن مورد توجه قرارگرفته است. در این پژوهش قطعه و فرآیند تعمیر بهصورت سه بعدی شبیه سازی شده و برای داشتن مدل پارامتریک از برنامه نویسی در محیط نر مافزار استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که با انتخاب پارامت رهای مناسب برای فرآیند تعمیر م یتوان مشکلات پس از جوشکاری را تا حد زیادیکاهش داد.