سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – کارشناس ارشد- سازمان آب و برق خوزستان
مهناز جویلی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این مقاله روندچهار پارامتر کیفی آب رودخانه مارونبا استفاده از آزمون من -کندال موردارزیابی قرار گرفته است .پارامترهای کیفی آب شامل : مقادیرپتاسیم، کلر، بی کربنات ، سولفات ، بوده که در ایستگاه های بهبهان ، مشراگه ، گرگر وشادگان مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین منظور داده های درازمدت کیفی آب طی سالهای۸۷-۶۸ از ایستگاههای مورد نظر تهیه شده و برای بازسازی آنها از روش همبستگی بین ایستگاهها استفاده گردید. نتایج آزمون منکندال نشان دادکه روند تغییرات پارامترهای کیفی آب رود خانه مارون در دوره آماری ۲۰ ساله۸۷-۶۸ درایستگاه های مورد مطالعه، دارای تغییراتی با روندهای مثبت , منفی و معنی دار بوده اند و همچنین از سرشاخه تا نقطه خروجی (تالاب شادگان) دارای تغییرات مکانی شدیدی بوده که حاکی از وجود منابع آلودگی در طول مسیر رودخا نه میباشد