سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
مرضیه اسمعیل پور – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی

چکیده:

تغییرات عناصر اقلیمیدر سه مقیاس نوسانات روندها و تغییرات ناگهانی قابل مطالعه و بررسی است روندویژگی ذاتی سیستم اقلیمی است هدف این مطالعه استفاده از آزمون ناپارامتریک مان ـ کندال برای بررسی روند داده های بارش ایستگاه های واقع در دشت سراب در مقیاسهای زمانی ماهانه، فصلی و سالانه دردوره آماری ۸۶-۵۵ است تحلیل روند با دو روش MK مرسوم بدون حذف اثر ضرایب خود همبستگی و MK اصلاح شده پ ساز حذف اثر ضرایب خود همبستگی انجام شد شیب خط روند با روش تخمین گر Sen محاسبه شد نتایج حاکی از کاهش بارش در محدوده دشت سراب در مقیاسهای زمانی مختلف بود در مقیاس ماهانه بارشهای اردیبهشت ماه و در هریس و مهربان کاهش بیشتری نشان داده اند و در غالب ایستگاه ها در ماه های مرداد و شهریور روند افزایشی نشان دادند. افزون براین شدیدترین شیب روند منفی متعلق به ایستگاه مهربان و معادل ۱۵- میلیمتر درس ال بود.